نام هنرمند: امیر علی حاجیان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد:

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: امیرعلی رضا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/09/04

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/05

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آرش علیزاده

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/07/26

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/05

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رایان کارخانه چی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/05/25

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/05

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: باربد برومندان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/04/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: برسام رضایی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/07/07

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: شایلین اکبری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/01/16

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این منم این دوتا دندونامه و اینم شکممه. هنرکده رو هم خیلی دوست دارم .

نام هنرمند: رستا صباغیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/01/20

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم و شنلم.

نام هنرمند: نیکان میرطاهری

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/01/21

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با مامان و بابام رفتم بیابون، یه مار داره میاد پیشم ولی الان ازم دوره، واسه همین نمی بینیش.

نام هنرمند: کاویان فصیح زاده

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/01/25

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این خودمم و اینم نقطه هامه (دکمه ها) دارم راه میرم برم کتاب فروشی.

نام هنرمند: سام جعفری

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/02/23

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم با شکم گنده و گل.

نام هنرمند: ستیا آقا احمدی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/02/20

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ایمان فاطمی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/03/17

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم با گرگ و سگ و گاو

نام هنرمند: لنا شبانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/02/17

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این منم که یه فرشته ای موهامو بلند کرده و رسیده به زمین.

نام هنرمند: امیر طاها اکیلی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/02

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم و اتوبوس.

نام هنرمند:  سورنا سوهانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/03/28

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:  خودم با موهای زیاد، سگ و جوجه

نام هنرمند: ریحانه خردنیا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/04/03

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم و دوستام(کارن ، ستیا ، گندم ، بنیتا )

نام هنرمند: مایا نام آور

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/04/17

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: گندم محمود نژاد

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/04/20

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم و شنلم و مامانم.

نام هنرمند: لیانا غلامی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/04/22

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ایلیان الیاسی

جنسیت:

تاریخ تولد: 1394/05/07

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم با کلاه قرم

نام هنرمند: نفس نبی زاده

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05/17

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: من خودمو کشیدم که یه روز رفته بودیم بام تهران که بریم سورتمه سواری ولی هنوز خاله ام نیومده، خیلی دیر اومد خاله ام.

نام هنرمند: مهدیار خضری

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/05/22

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم که حاجی فیروز شدم. حاجی فیروز آتیش گرفته.

نام هنرمند: آراد رضاخواه

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/05/24

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودمم که دارم با پاهای گردالوی درازم بازی می کنم

نام هنرمند: دنیا خاکی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05/31

عنوان اثر:  این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:دارم با مامانم بازی می کنم اینم ساختمونه ، اسباب بازیمه.

نام هنرمند: کارن دادیار

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/06/01

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم توی آب هستم و ترسیدم.

نام هنرمند: مهرسا رضایی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/07/11

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: هانا میرسلیمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/07/06

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این موهامه و اینم بلوزمه ، دارم میرم خونه مامان بزرگم.

نام هنرمند: آیریک دیلمقانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/08/18

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این منم که یه دستم خرچنگیه، چون خرچنگم تا بتونم با دستم چیزای شکستنی رو بشکونم.

نام هنرمند: رزا تراکمه

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/09/12

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آرتمیس قربانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/01/06

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند:  آروان دستخوش

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/9/19

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/4

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رونیکا اکبری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/10/07

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:  پیرهن گل گلی م را پوشیدم و اینجا خونمونه، منتظرم شایلین بیاد بریم حیاط بازی کنیم.

نام هنرمند: نیلا قاسم

جنسیت:دختر

تاریخ تولد: 1393/10/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: رفتم با مامان بابا مسافرت که هتلش آینه کاری داشت و باران می بارید .

نام هنرمند: محمد کیایی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/11/23

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم هستم با عینکم دارم بازی می کنم .

نام هنرمند: البرز سرفرازی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/11/22

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دستم می خواسته یه آیپد رو بر داره ولی دستش نمی رسید چون مامان گذاشته بالای کمد.

نام هنرمند: نیکا محمد اکبری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/11/30

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر:

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: توی جنگل می گردم دوست داشتم برم هتل آبی خیلی خوش گذشت.

نام هنرمند: یاسمین محمدی افتخارنیا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/12/21

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/30

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: امیر یزدان پرهیزکار

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/2/20

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:  فضانوردی را دوست دارم و دوست دارم فضا نورد بشم و جستجو تو فضا خیلی باحاله دوست دارم کره زمین رو ببینم.

نام هنرمند: صوفیا فرزانه

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/07/19

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آروشا طلوع شریفی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 4/1398

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه روزی یه دختر بود اسمش آروشا بود. یه روز صبح از خواب بیدار شد رفت صبحونه بخوره، بعد رفت مهدکودک، از مهدکودک اومد خونه مامان بزرگش، مامانش رفت سرکار. بعد رفتن خونه حاضر شدن رفتن کلاس زرافه خونه دوستشون.

نام هنرمند: بنیتا پورسعید

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/12

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه روز من میرفتم کلاس باله، استخر هم می رفتم.

نام هنرمند: نیک آفرید تاج الدینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/09/01

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آنا پوررنجبر

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/09

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مانیسا دمیرچی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/03/24

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آوین سلیمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/12/19

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ثنا رویایی

جنسیت:دختر

تاریخ تولد: 1390/03/01

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: دایانا  شایانی پور

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/06/08

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: پاییز 95

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آروشا آرا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/07/11

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رستاد میرچی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/01/29

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: من دوست دارم چشم هام سبز باشد.

نام هنرمند: سام میرصفوی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/06

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه روزی سام با باباش رفت ماشین واقعی بخره یک BMW ، R8  بخره . قیمتش گرون بود خریدن وبا اون اومدن خونه

نام هنرمند: کاریا احمدی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/05

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه روز رفته بودم جنگل بعد از اونجا با دوستام بازی کردم. من تبدیل شدم به دوستم ، دوستم تبدیل شد به من ، بعد 5 تا مامان بودن که تبدیل شدن به 100تا مامان . خاله مونا و ثنا هم بودن. بعد دوباره تبدیل شدیم به خودمون و روز قبلش .

نام هنرمند: مهبد محمود زاده

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/08

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه روز با مامانم رفتم باشگاه کشوری و دوستم شایان که همسایه طبقه پایین هست بعدش می خواستیم کلاس اسکیت ثبت نام کنیم ولی یه جای دیگه با دنیا ، کیمیا ، لیانا ، ثبت نام کردیم. با شایان دیگه ثبت نام نکردم شایان دیگه نیومد.

نام هنرمند: لیانا هادی زاده

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/02

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه روز خودم با مامان توی خونه داشتیم فیلم می دیدیم.

نام هنرمند: کیمیا آهنگران

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/11

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: توضیحات: یکی بود یکی نیود؛ یه روز کیمیا ناراحت و خسته وتنها بود ، بعد رفت به باغ ، آنجا گل بود. بازهم گل درآمد. اون گل ها را خیلی دوست داشت. کیمیا از دیدن گل ها خوشحال شد.

نام هنرمند: دنیا ستاریان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/09

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه روز دنیا رفته بود گل بچینه. بعد از گل چیدن رفتش شهربازی. بعدش رفت کتابخونه. بعد رفتش خونشون.

نام هنرمند: سیندخت اسماعیلی تاجیک

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:  من دوست دارم حیوان خانگی و پرنده داشته باشم در خانه و از اونا خوب نگهداری کنم و هروقت به مهمانی بروم یکی از حیوونامو با خودم ببرم.

نام هنرمند: حسنا عبدالقادری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/12

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: سارینا جوادی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/07

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه روز سارینا داشت می رفت به خونه دوستش، اون خیلی خوشحال بود که می خواد بره به خونه دوستش، بعدش اونها تو خونه دوستش کلی بازی کردن تا شب، وقت خداحافظی از اونها بود، خداحافظی کردن و رفتن و رفتن، رسیدن خونه خودشون، شب خوابیدن، صبح با هم رفتن مدرسه.

نام هنرمند: نورا تاجی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد:

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یک روز یک دختر کوچولو رفت مهمونی، اسمش نورا بود و یک لباس چین دار قشنگ پوشیده بود.

نام هنرمند: سایه صادقی مقدم

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/12/08

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی