ایمان

تاریخ تولد: 1392/09

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: دیدن و شنیدن

تاریخ انجام اثر: 1396/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم و عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: نوروز

 نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/9

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: جاده های ایمن

نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: تفاوت ها

نام اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: خط