ایلیا

تاریخ تولد: 1386/09

جنسیت: پسر

عنوان اثر: تامین اجتماعی

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: کارخانه شمع سازی

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مقبره شاعران ایران

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: باغ ایرانی

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: طواف دور کعبه

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: رویاهای کلاه قرمزی در آوازش

تاریخ انجام اثر: 1398/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بچه ها و لباس های رنگارنگ

تاریخ انجام اثر: 1398/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: عروسی در آذربایجان

تاریخ انجام اثر: 1398/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: جوجه اردک زشت

تاریخ انجام اثر: 1398/01

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر به مناسبت تولد هانس کریستین اندرسن کشیده شده است. 

عنوان اثر: آدم ها در سر سفره

تاریخ انجام اثر: 1397/12

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/10

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بچه ها در سینما

تاریخ انجام اثر: 1397/09

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مسجد نورانی

تاریخ انجام اثر: 1397/08

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: روز آتش نشان

تاریخ انجام اثر: پاییز 1397

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: پاییز 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: پیراهن آستین کوتاه خواهرم

تاریخ انجام اثر: 1397/06

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: پروانه ها

تاریخ انجام اثر: 1397/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/06

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ماهی

تاریخ انجام اثر: 1397/05

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/03/25

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/03/25

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/02/25

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/02/25

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/02/25

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: پنگوئن ماهیگیر

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی