اوینار

تاریخ تولد: 91/11

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 97/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشاک زنان و مردان شمالی

نام اثر: روستا

تاریخ انجام اثر: 97/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: پوشاک

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: مامان یه هدیه به من داد یه عروسک پری دریایی

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: پوشاک

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/06

نام اثر: خودم و شانه

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/05

پروژه: تغییرات و تضادها

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : چهار تا درخت که بین آنها آدم هست

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : چهار تا درخت که بین آنها آدم هست

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : طبیعت کشیدم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : طبیعت کشیدم