اوستا

تاریخ تولد: 1391/5

جنسیت: پسر

 غول

تاریخ انجام اثر: 1396/9

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده