اهورا

تاریخ تولد: 1389/7

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/خانه های قدیمی و ساختمان های جدید