امیر علی

تاریخ تولد: 1392/08

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: حاجی فیروز و امیرعلی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: من و بابام داریم می ریم بیرون مثلا مامانم داره ازمون عکس می گیره بابام تو خونه لباس سفید می پوشه این قرمزه هم چراغ راهنماییه.

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام پروژه: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: جاده هاى امن

تاریخ انجام پروژه: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی