امیر سالار

تاریخ تولد: 1390/2

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی