امیر حسن 

تاریخ تولد: 1386

جنسیت: پسر

عنوان اثر: قطع درختان

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

مربی: مرجان شمشیرساز