امیریزدان

تاریخ تولد:1392/2

جنسیت: پسر

عنوان اثر: کوشا و ماهی

تاریخ انجام اثر: 3/97

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :آدمک

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر :آدمک

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر :درخت من و کوه

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت