امیرپارسا نویسی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/02/01

شهر: تنکابن

عنوان اثر:سفینه

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکتیک یا ابزار: مداد رنگی 

عنوان اثر:طوطی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکتیک یا ابزار: مداد رنگی