امیرمهدی

تاریخ تولد: 1388/07

جنسیت: پسر

نام اثر: ماسک ماهی

تاریخ انجام اثر: 96/06

شاخه هنری: حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر:هیولا

تاریخ انجام اثر: 96/02

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر: 96/01

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:نمایش داده شده در گالری سعدآباد در مراسم روز حکیم ابوالقاسم فردوسی- دریافت تقدیرنامه از بنیاد فردوسی

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر: 96/01

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: نقاشی بر اساس افسانه شاماران

تاریخ انجام اثر: 96

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: نقاشی بر اساس افسانه شاماران

تاریخ انجام اثر: 96

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 95

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 95

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 95

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 95

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 95

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 95

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 95

شاخه هنری: نقاشی