امیرمهدی

تاریخ تولد: 1388/07

جنسیت: پسر

نام اثر: اشکال و رنگ ها

تاریخ انجام اثز: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: غارنشینان

تاریخ انجام اثز: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی