امیرمحمد

تاریخ تولد:1390/9

جنسیت : پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

توضیحات: من و بابام با هم دوستیم

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام اثر: زنبور

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: محیط زیست

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

 نام اثر: طراحی از فیگور

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

 نام اثر: طراحی از دوست خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : یک  روز بارانی

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: چتر

 نام اثر: طراحی از فیگور

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی