امیرعلی

تاریخ تولد: 1384/01

جنسیت: پسر

نام اثر: کاراکتر نمایش ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر: 96/06

شاخه هنری: حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: ماسک ماهی

تاریخ انجام اثر: 96/06

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: قصه ماهی سیاه کچولو

تاریخ انجام اثر: 96/06

شاخه هنری: نقاشی