امیرعلی موجرلو

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/09/19

شهر: گلوگاه

عنوان اثر: زندگی بر روی کره ماه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی