امیرعلی صادقی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/05/26

شهر: شهرکرد

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی