امیرعلی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/06

عنوان اثر: محافظت از کره زمین

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک:چاپ اکرولیک‌، ماژیک