امیرسام نامدار

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/07/14

شهر: تهران

عنوان اثر: ماشین های امیرسام

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

تکنیک یا ابزار: