میرحسین

تاریخ تولد: 1390/9

جنسیت: پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و بابام

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

عنوان پروژه: محیط زیست

عنوان اثر: شیر ایرانی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خودم