امیرحسین

تاریخ تولد:  1392/09

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر:1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: امیرحسین حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر:1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و بابام