النا

تاریخ تولد: 1391/11

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1392/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: اعضای بدن – صورت