النا

تاریخ تولد:1392/3

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: جذب 

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: آزاد

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: جذب 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: آبزیان 

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست – آبزیان 

نام اثر :ببعی

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : حشره

نام اثر :زنبور

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : حشره

نام اثر :آدم در تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/05

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : جذب

توضیح: با الهام از دريم كَچِرهای سرخپوستی

نام اثر :آدم در تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: تهران