السا

تاریخ تولد: 1391/12

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مسابقه اسب سواری

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر:1396/12

پروژه: بدن

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: عروسک السا و ماشینa

تاریخ انجام اثر:1396/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: اعضای بدن – صورت

تاریخ انجام اثر:1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پوشاک

نام اثر: دو تا بچه و مامان

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خرس سیاه بلوچ

13تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست