اشکان

تاریخ تولد:1391/5

جنسیت : پسر

نام اثر :خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :موشک

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :خودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :بچه ای که کتابشو باد برد

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: ساختمان 

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : تهران