ارکین

تاریخ تولد: 1381

جنسیت: پسر

پروژه: تهران از نگاه بچه ها

تاریخ انجام اثر: 11 ساله

شاخه هنری: نقاشی