اروند

تاریخ تولد: 1393/08

جنسیت: پسر

تاریخ انجام پروژه: 1397/09

پروژه: پاییز

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: هاپو (سگ)

تاریخ انجام پروژه: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مامان صبا

تاریخ انجام پروژه: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: حاجی فیروز

تاریخ انجام پروژه: 1396/11

پروژه: سلامت

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بدن من

تاریخ انجام پروژه: 96/10

پروژه: آزاد

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام پروژه: 96/09

پروژه: یلدا

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: انار ببرم بعد بخورم

نام اثر: آراس

تاریخ انجام پروژه: 96/07

پروژه: سلام پاییز

شاخه هنری: حجم سازی