ارنیکا

تاریخ تولد:1391/11

جنسیت: دختر

نام اثر : پروانه

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه :حشره