ارشیا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/03

عنوان اثر: هالک

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: حجم سازی

مربی: نوشین خشنودی