ارس

تاریخ تولد:1390/12

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: من و بابام

توضیحات: پدر و پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستانa

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: من و بابام

توضیحات: پدر و پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام اثر: قایق

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

 نام اثر : نهنگ

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری:حجم سازی