ارسال اثر

کودکان تا سن 17 سال می توانند تصویر آثار خود ( نقاشی، عکس، حجم و …) برای ما ایمیل کنند. به همراه ارسال اثر باید فرم زیر را تکمیل کرده و تصویر اثر را به آن پیوست نمایید. آثار ارسالی باید به صورت عکس باشد.