ادریس

تاریخ تولد: 1384/10

جنسیت: پسر

نام اثر: طراحی ماشین

تاریخ انجام اثر:96/08

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: طراحی ماشین

تاریخ انجام اثر:96/08

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: طراحی شهر

تاریخ انجام اثر:96/07

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: حجم سازی