ابریشم معینیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/01

شهر: تهران

عنوان اثر: زمین من حالش خوبه

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار:ترکیب مواد