آیهان صادقی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/01/05

شهر: رشت

عنوان اثر: آزاد

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش

عنوان اثر: دریا

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش