آیریک 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/08

عنوان اثر: عنکبوت

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حشرات

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن