آوین

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/07/20

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: باران

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: پاییز

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: گربه

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماهی

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مامانم

تاریخ انجام اثر: 1397/08

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خرگوش

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی