آوین

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391

نام اثر: پاندا جان

تاریخ انجام اثر: 1397

پروژه: من طبیعت را دوست دارم

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پرسش از کودک درباره حیوان
مورد علاقه اش
دیدن تصاویری از زندگی طبیعی
پانداها محل زندگی تغذیه و انتخاب
یک عکس به عنوان الگویی برای
انجام نقاشی ازپاندا فضا سازی و
ترکیب بندی با هدایت راهنما

نگارخانه آسوریک/ سمانه موسوی

مازندران/ شهر سلمانشهر

نام اثر: اسطوره مهر

تاریخ انجام اثر: 1397

پروژه: آشنایی با اساطیر ایران

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: برای کودکان بخشی از معرفی
اسطوره مهر از کتاب خانم ژاله
آموزگار به صورت نمایشی خوانده
شد و از آنان خواسته شد قبل از
نقاشی از خود بپرسند اگر اسطوره
مهر اینجا بود، چه شکلی بود…
((…او هزار گوش و هزار چشم
دارد با بازوانی به دور زمین
گشاده…))
فضا سازی و ترکیب بندی با هدایت
راهنما