آوینا

تاریخ تولد: 7 سال

جنسیت: دختر

نام اثر: زندگی و پوشش مردم ابیانه

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: تصویر سازی افسانه های ایرانی 

شاخه هنری: نقاشی

نام مرکز: آموزشگاه نیکوپندار