آوش

تاریخ تولد: 1393/6

جنسیت: پسر

نام اثر: غول

تاریخ انجام اثر: 1396/11

توضیحات: این یه غوله که زیر آفتاب ایستاده

نام مربی: نی نا غریب زاده

استان: بوشهر

نام اثر: گاو رنگارنگی

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آشنایی با گاو

توضیحات: گاو رنگارنگی کشیدم تو مزرعه

نام اثر: دست های من

تاریخ انجام اثر: 1396/9

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: من دست های خودم را کشیدم

تاریخ انجام اثر: 1396/6

نام پروژه: من چه شکلی هستم

شاخه هنری: نقاشی