آوا

تاریخ تولد: 1392/9

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/12

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: نوروز

توضیحات: آوا و خاله گل بهار  

تاریخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: نوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: جاده های امن

تاریخ انجام اثر: 1396/06

 پروژه: تفاوت ها

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: خط

نام اثر: حیوانات جنگل

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: درخت و سنجاب

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت