آوا سمسار

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05/01

شهر: تهران

عنوان اثر: اقتباس از کار یان وان آینگ نقاش دوره رنسانس

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: آبرنگ و مداد و ماژیک

عنوان اثر: صبحانه رویایی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار:مدادرنگی و مداد

عنوان اثر: زمین خشک می شود

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار:مدادرنگی و آبرنگ

عنوان اثر: ولاسکویز به فضا می رود

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار:مدادرنگی و آبرنگ