آوا ابراهیمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05/15

شهر: کرج

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: کولاژ

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: کولاژ

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: گواش

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: گواش

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: گواش

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: گواش