آوا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/12

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی