آوا قبادیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/05/20

شهر: تهران

عنوان اثر:آوا و خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک