آنیسا حسینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/12

شهر: تهران

عنوان اثر:زنبور

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: حجم سازی

تکنیک یا ابزار: کولاژ