آنیسا

تاریخ تولد: 1391/4

جنسیت : دختر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و بابام

توضیحات: من و بابا در صحرا

نام اثر: خرگوش

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست

نام اثر: آدم عجیب و غریب

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت ، آدم عجیب و غریب

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: طراحی از نیم رخ

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: کفشدوزک دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: خودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: احساسات خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

نام اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خانواده من سر میز هستند

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دخترک

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خونمون

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران