آنیتا عالمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/01/24

شهر: سمنان

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش

  :عنوان اثر: روز  پرستار

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی 

تکنیک و ابزار: گواش