آندیا ایرانی کرمان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/05/11

شهر: تهران

عنوان اثر: خانم نلی (نقاش دوره رنسانس)

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: آبرنگ و پاستل

عنوان اثر: پرنده و آدم خیالی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: آبرنگ و پاستل

عنوان اثر: ترکیب بندی مثلثی با سه رنگ اصلی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: آبرنگ و پاستل