آنالی

تاریخ تولد: 1389/9

جنسیت : دختر

عنوان اثر: توکان

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

عنوان پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/04

پروژه: محیط زیست 

ناماثر : دیو

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تصویرسازی از داستان جمشید شاه

عنوان اثر: گل ابریشم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه :فرش

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه :فرش

نام اثر: اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: فرش

نام اثر: طراحی از چهره خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : خروس زری، پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: حمل و نقل

نام اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

نام اثر: تصویرسازی براساس یک فیلم

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طراحی از مسجد و برج آزادی

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/ خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: کره زمین و عجیب و غریب ها

نام اثر: فوک خزری

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی