آلا

تاریخ تولد: 1393/4

جنسیت: دختر

عنوان اثر: گربه

تاریخ انجام اثر: 1397/9

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه گربه رنگی کشیدم که شاخ داره و یه کم ترسناکه

عنوان اثر: دوستم

تاریخ انجام اثر: 1397/9

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دوست بزرگم را کشیدم با خورشید و حوض ماهی

عنوان اثر: یک مامان که نی نی تو شکمشه

تاریخ انجام اثر: 1397/6

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/6

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/6

شاخه هنری: نقاشی